Teaching Team

Introduction to the Teaching Team of the School of Mathematics

1.  Mathematical Analysis

Li Huilai, Zhang Ran, Lu Junliang, Wang Rui, Han Yuzhu, Guo Bin

2.  Advanced Algebra

Du Xiankun, Sun Xiaosong, Xu Xiaowei, Ma Jing, Liu Dayan

3.  Space Analytic Geometry

Sheng Yunhe, Hou Bingzhe, Xie Jingran, Li Fang

4.  Ordinary Differential Equation

Shi Shaoyun, Zhang Jin, Xu Zhiguo, Li Wenlei, Wei Yuanhong, Zhou Ran, Cheng Ming, Xu Lu

5.  Complex Function

Cao Yang, Hou Bingzhe, Ji Youqing, Xu Xinjun, Zhang Min

6. Basics of Probability Theory

Wang Dehui, Zhu Fukang, Zhang Yong, Li Cong, Yang Chengbo

7. Mathematical Physics Equation

Wang Chunpeng, Liu Changchun, Guo Bin, Zhou Qian, Han Yuzhu, Nie Yuanyuan

8. Real Variable Function

Ji Youqing, Cao Yang, Zhang Yuanhang, Xu Xinjun, Zhou Tingting

9. Functional Analysis

Ji Youqing, Zhu Sen, Zhang Yuanhang, Xu Xinjun, Zhang Min